حکمت (از سپاهیان خرد است) و هوس ضد آن . [امام صادق علیه السلام ـ در بیان سپاهیان خرد و نابخردی ـ]
 
شنبه 91 خرداد 13 , ساعت 12:20 صبح

بیا تا کی نهادن سر به صحرا یا أباصالح

بتاب ای آفتاب عالم آرا یا أبا صالحکی می آید روزی که بگوییم:...

ای منتظران مژده که این منتَظَر آمد

محبوب خدا حجة ثانی عشر آمد

 

 

 همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی

چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی


تو شاه شهانی وشهانند گدایت

بر مانظری کن ز  ره لطف عیانت


شنبه 91 خرداد 13 , ساعت 12:13 صبح

أباصالح

 التماس دعا

هرکجارفتی یاد ما هم باش.

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ